This time is summer in my city. The temperature in the day is very high, sometimes increased to 40 degrees.…

Danh sách những số điện thoại quan trọng ở Singapore khi có trường hợp khẩn cấp, cần hỏi thông tin, hãng taxi, dịch vụ sửa chữa…